שכבר רשום במרשם הישראלי של כלי שיט
הליך זה פשוט יותר מקודמו ולו רק בשל העובדה שהכלי כבר רשום במרשם הישראלי כאמור. בעיקרון, לרשם כלי השיט אין כל עניין מעשי בצד המסחרי של העיסקה בין ה"מוכר" וה"קונה" של כלי השיט הנדון. ובלבד שגם הקונה את כלי השיט יהיה אזרח או תאגיד ישראלי ולאחר הרכישה גם יהיה בעלים של "למעלה ממחצית כלי השיט" ואולם, למרות זאת, יש לציין את הנקודות הבאות:
אלאחר ששני הצדדים סיכמו ביניהם את פרטי העיסקה המסחרית שביניהם, אותה ניסחו בהסכם חוזי כתוב ומחייב, ונקבעה ביניהם ובין הרשם פגישה מבעוד מועד,שני הצדדים יחתמו בפני הרשם על שטר העברת הבעלות. היינו , שני הצדדים (כל המוכרים וכל הרוכשים בלא יוצא מהכלל) יהיו נוכחים בעת החתימה כאמור. ואולם, רשאי כל אחד מאלה, למנות לו מיופה כוח ולציידו בייפוי כוח נוטריוני, על מנת שיחתום בשמו (בין אם נבצר ממנו להופיע בפני הרשם ובין אם מסיבה אחרת).
במסמך משפטי שכזה, יוכן וייחתם על ידי המיפה את כוחו של נציגו, במשרדו של הנוטריון - כשבתחתית ייפוי הכוח , יאשר הנוטריון כחוק, את נכונות המסמך, את זיהוי החותם/מים עליו , כחוק. והוא, הנוטריון, יחתום עליו בכתב ידו ובחותמו כמקובל , לאחר שציין שהחותמים הוזהרו כחוק ושהוברר שחתמו מרצונם החופשי. היה והמסמך שהוכן בשפה זרה שאיננה אנגלית, אזי הדבר יחייב את אותו הצד המייפה את כוחו של שלוחו, להכין ולצרף להסכם זה, תרגום לאנגלית או לעברית (מייפוי-הכוח) שיאושר אף הוא, על ידי נוטריון, כך שיהיה ברור חוקית, שהמסמך המתורגם נאמן למקור.
גהיה מי מהצדדים (או שניהם) תאגיד מכל סוג שהוא או היתה זו מדינת ישראל, יצורפו לשטר העברת הבעלות
כתנאי להעברת הבעלות, גם המסמכים הבאים:
1פרוטוקול של ישיבת התאגיד או גוף מוסמך מטעם המדינה - על גבי ניר פירמה
  • של התאגיד , או נייר רשמי, שבו יצויינו הפרטים הבאים (ראה בעמוד הלפני אחרון).
  • (אם מצד המוכר) ..... בישיבה שנתקיימה בקוורום חוקי, נתקבלה ביום מוגדר, החלטה להעביר/למכור או (אם הצד הרוכש הוא הנדרש לייפוי הכוח) החלטה לרכוש את הבעלות על כלי השיט ל/מפלוני אלמוני - שיצויין בשמו המלא ולפי מספר הזהות שלו (ואם תאגיד, יצויין בשמו, תאריך ומספר רישומו בפני רשם החברות ).
  • הוחלט למנות את : (שם מלא ומספר זהות) לחתום על כל המסמכים הדרושים לקיום ההחלטה הנ"ל, בפני רשם כלי השיט במשרד התחבורה.
הפרוטוקול יאושר ע"י עו"ד או נוטריון התאגיד, בניסוח המשפטי המקובל. והוא הדין, אם נשלח מיופה כוח של אדם פרטי לחתום בפני הרשם על מכירה או על רכישה של כלי שיט.
2צד המוכר יצרף לנ"ל גם את:
  • תעודת הרישום המקורית של כלי השיט שבבעלותו - אותו הוחלט למכור .
  • תעודת כושר שיט המקורית האחרונה של כלי השיט , שהונפקה לו על ידי מינהל הספנות והנמלים שבמשרד התחבורה.
3צד הקונה יצרף לנ"ל גם:
  • אם הקונה הוא תאגיד - יובא אם יש כזה, נייר פירמה באנגלית (של התאגיד) בפני הרשם. אם הקונה/קונים הם אנשים פרטיים - כל אחד מהם יופיע עם תעודת הזהות שלו ועם הדרכון הישראלי שלו.
  • אם במקרה נשלח מיופה כוח תחת אחד הקונים יצוייד המיופה כוח בתמונה/צילום של ניר הפירמה הלועזי של התאגיד-אם השולח הוא תאגיד, ואם השולח/ים יחד/ים, עצוייד השליח המיופה כוח בתצלום של תעודת הזהות ושל הדרכון של מייפה הכוח שלו. (וזה מאחר ושמו הלועזי של כל בעלים יודפס לאחר מכן על תעודת הרישום של כלי השיט. מאחר ותעודה זו מוצגת בפני שלטונות נמל/מרינה בחו"ל אסור שיהיה שוני כל שהוא בין כיתוב השם הלועזי בתעודת הרישום והכיתוב של השם, שבדרכון).
  • בנוסף, יצרף מי מהצדדים הסכם מכירה/רכישה החתום על ידי שני הצדדים שהוכן עוד לפני קיום ההליך בפני רשם כלי השיט ולצידו, מסמך המהווה קבלה על כך שהתשלום המלא של העיסקה הועבר מצד הקונה לצד המוכר (לחילופין, העתק מההסכם ו/או מהקבלה כשהוא מאושר על ידי עו"ד או רואה חשבון כ"נאמן למקור" יהיה מסמך קביל לעניין זה).

לאחר הכנת המסמכים הנ"ל, תקבע פגישה בין שני הצדדים ובין הרשם במשרדו, או במקרים חריגים במקום שהרשם מוכן להופיע בו לצורך קיום ההליך כאמור. במפגש הזה, יהיו נוכחים שני הצדדים (או מי מטעמם – ויתכן גם שאדם אחד, ייצג את שניהם אם בידיו ייפוי כוח נוטריוני מתאים מכל צד) והרשם, הם יזדהו בפני הרשם כחוק (על ידי הצגת תעודת זהות או דרכון - בתוקף) ורק לאחר מכן, יחתמו בפני הרשם על הטופס של "שטר העברת בעלות" כחוק המצורף להלן.

לאחר מילוי השטר והחתימה של שני הצדדים ואישור השטר והחלטת הרשם – אם לחיוב, ישלם הרוכש ו/או המוכר (כפי שהוסכם ביניהם ) את אגרת העברת הבעלות בסכום המתאים באותו תאריך, וכנגד קבלה שתוצג בפני הרשם, תונפק לרוכש תעודת רישום מתאימה ובלבד שהרשם אכן רשם את ההעברת בעלות המצויינת בשטר הזה, בפנקס הרישום של כלי שיט.

ייתכן, שהרשם יסכים לצרף את תשלום אגרת העברת הבעלות לאגרות הנדרשת לתעודת ה"כושר שיט" או בשמה האחר, תעודת רישוי, (אותה מנפיקה המחלקה לכלי שיט קטנים - בנפרד ורק על סמך תעודת רישום או המחלקה לשירותים טכניים במשרדנו - אם אורכו של כלי השיט מעל 24 מטר או שהוא עם GRT מעל 100 טון או שהוא כלי מסחרי המשיט מעל 12 נובסעים בשכר), לסכום כולל אחד לתשלום. תשלום זה בדרך כלל ישולם בבנק הדואר ורק מששולם הסכום תהיינה תעודת הרישום ותעודת כושר השיט של כלי השיט הזה בתוקף.

במקרה ששני הצדדים יעדיפו לבצע את העיסקה שביניהם בחו"ל, יתואם המהלך העיסקי הזה מראש עם רשם כלי השיט בישראל וכן עם הקונסול הישראלי הקרוב ביותר למקום עגינת כלי השיט. משהביע הקונסול האמור (להלן ה"נציג") את הסכמתו לשמש כזרועו הארוכה של הרשם, יתאם הוא, עם הרשם את קבלת המסמכים הראויים מהרשם - בהם ינהג על פי הוראות המחייבות אותו כ"נציג" המדינה בחו"ל. עם הופעת הצדדים בפניו כשבידיהם אותם מסמכים שהוזכרו למעלה, יאשר ה"נציג" את מהימנותם ותוקפם של כל המסמכים שיוצגו לו - לאחר בדיקה מתאימה.

לאחר מכן יודיע ה"נציג" לרשם על פעילותו זו, ויהיה ברור לצד הרוכש, שבעלותו על כלי השיט תתפוש מרגע אישור ה"נציג" את המסמכים הדרושים (שהוכנו עבורו על ידי הרשם ושהועברו לידיו לקונסוליה מבעוד מועד). את כל המסמכים הללו, יצלם ה"נציג" וישאיר במשרדו עותק אחד (כשהוא נאמן למקור) מכל מסמך שיוצג בפניו ויעביר את המסמכים המקוריים לרשם (בד"כ בדי"פ). במקרה שכזה, תעודת הרישום שתועבר לרוכש מהרשם, באמצעות ה"נציג", תהיה תעודה זמנית עד שיופיע בארץ עם כלי השיט, או בפני הרשם ויקבל ממנו תעודה שאיננה זמנית (המסמכים המצולמים שנשארו בידי ה"נציג" יועברו לרשם בחיפה, לאחר בקשה מפורשת לכך - במקרה שהמסמכים הקוריים לא הגיעו בעין לידי הרשם בזמן סביר).

למען הסר ספק, בין אם העברת הבעלות תתבצע בפני הרשם בישראל, או לחילופין, בפני ה"נציג" בחו"ל, כלי השיט חייב להיות נקי מכל שיעבוד ו/או משכנתא. הבדיקה לעניין זה, תיעשה על ידי הרשם (גם עבור ה"נציג"), בין אם ההליך יתבצע בפניו ובין אם יתבצע בפני ה"נציג". ועם כל זאת, רשאי בעל הכלי, לפני מכירתו לקונה, לבקש ולקבל את אישור בעל השיעבוד או בעל המשכנתא, שהוא מסכים (אם הוא אכן מסכים לכך), להעברת הבעלות כמבוקש, בתנאים שבעל השיעבוד או המשכנתא יטיל על המוכר ו/או הקונה תנאי ו/או יוסכם בינו ובין המוכר או הרוכש, איך יקבל בעל השיעבוד את חובו או יתרת חובו בגין השיעבוד או המשכנתה הקיים/הקיימת. היינו, אם כלי השיט איננו נקי משיעבוד או ממשכנתא, ובעל השיעבוד או המשכנתא לא סיפק אישור לפיו הוא מסכים להעברת הבעלות בתנאים הנראים לו (ובמשתמע נראים למוכר ו/או לרוכש ) , כשהאשור הזה הוכן בדרך שיש בה תוקף משפטי מחייב, לא תועבר הבעלות מקונה למוכר כלל , ולצדדים לעיסקה וגם לא לרשם (או ל"נציג") אין כל שיקול דעת במקרה אשר כזה.

בהזדמנות זו של החלפת בעלות על כלי שיט, אפשר , אף כי אין הדבר מקובל על יורדי ים, וכמובן אין הדבר הכרחי, להחליף את שמו של כלי השיט (שבדרך כלל נקרא בשמות נשים). במקרה שהבעלים החדש מבקש זאת, אזי לאחר העברת הבעלות החוקית מהמוכר אליו, יש מקום לבקש לשנות את שמו של כלי השיט. שינוי אשר כזה, יאושר בתנאי מפורש האומר, ששני כלי שיט מאותו מרשם של כלי שיט אינם יכולים להיקרא באותו השם. לכן, אם השם המבוקש על ידי הבעלים החדש אינו משמש עדין כשמו של כלי שיט כל שהוא, אין מניעה אשר הבקשה כאמור. הערה נוספת לעניין זה, היא שעל פי החוק, אם יש יותר מבעלים אחד בכלי שיט, אין הבעלים המוכרים את חלקם בבעלות, חייבים לקבל את אישורם של יתר הבעלים למכור את חלקם בבעלות – אלא אם קיימת התחייבות למעשה כזה ומרצון, בפני שאר השותפים לבעלות עוד קודם להליך המכירה - ובהסכם משפטי מחייב. בכל מקרה - אין בידי רשם כלי שיט הכוח ולא היכולת לעקוב אחר הסכם מסוג כזה.

לאחר ששני הצדדים חתמו על שטר העברת הבעלות בפני הרשם, יכין הרשם תעודת רישום, וכן ירשום ההעברה הזו, בפנקס הרישום של כלי שיט כחוק.

עם סיום ההליך הרשמי, תונפק תעודת הרישום (בדרך כלל בשני עותקים) עבור הבעלים החדש (עותק אחד יצפה הבעלים החדש בנילון עטום וקשיח והוא יוחזק על גבי כלי השיט תמיד כאשר מאן דהוא ישהה על סיונו ואילו העותק השני ישמש כרזרווה).