כמתחייב מתקנות הספנות, אגרות רשות הספנות עודכנו בתאום עם מינהל הכנסות המדינה, האגף למיקרו כלכלה, והלשכה המשפטית.

תעריפי האגרות המעודכנות בתוקף מתאריך 01/01/2017 ועד 31/12/2017.

חובת תשלום אגרה מראש כתנאי לקבלת שרות ברספ''ן

  1. לתשומת לבכם, כל סוג שרות הניתן על ידי רשות הספנות והנמלים לגורמי חוץ, ינתן אך ורק לאחר תשלום האגרה הרלוונטית על ידי מקבל השרות.
  2. לא ינתן כל שרות בטרם המבקש לקבל שרות מרשות הספנות, יוכיח באמצעות שובר תשלום מקורי בלבד, כי אכן בוצע התשלום הנדרש.
  3. חובה להציג שובר תשלום מקורי.

החזר אגרה

אזרח שמגיע לו החזר בשל כפל תשלום, עליו להגיש בקשה לאגף כלי שיט קטנים ומשיטים, להחזר תשלום אגרה, באמצעות טופס החזר תשלום ובצירוף צילום צ'ק ריק לאימות נתוני הבנק. ניתן להגיע אישית לאגף כלי שיט קטנים ומשיטים או לשלוח את הבקשה בדואר ישראל.
אגרות בדיקת כלי שיטסכום
 
אגרה בסיסית עבור בדיקה כללית 256 ₪
תוספת לכל קילוואט עוצמת מנוע מעל 6 קילוואט 4.00 ₪
תוספת לכל אדם שכלי השיט רשאי להסיע מעל 2 4.00 ₪
תוספת לכל מטר או חלק ממטר מאורך הכלי מעל 7 מטרים 12.00 ₪
בעד בדיקה מיוחדת בכלי שיט תשלום האגרה של בדיקה כללית
לפי כלי השיט בתוספת 50%

אגרות בעד פעילות רישוי כלי שיטסכום
 
רישיון שיט בגמר רישום או העברת בעלות 188 ₪
רישיון שיט וחידוש רישיון 188 ₪
הארכת רישיון שיט 188 ₪

אגרות הכרוכות בפעילות רשם כלי שיטסכום
 
רישום כלי שיט שתפוסתו עד 99 טון או שאורכו המרבי אינו עולה 24 מטר 886 ₪
רישום העברת בעלות בכלי שיט ומתן תעודות רישום 472 ₪
בגין שינוי שם כלי השיט בפנקס הרישום 472 ₪
בגין הענקת תעודת רישום חדשה עקב שינוי בפרט/ים שבה,
או שתעודת הרישום הקיימת אבדה, הושמדה, נפגמה או הוחזרה לרשם
472 ₪
עבור תעודת רישום חדשה או חל שינוי משמעותי במבנה כלי השיט 472 ₪
בגין עיון ברישומים המתייחסים לכלי שיט בפנקס הרישום או בעד אימות מסמכים 472 ₪
בעד העתקת צילומים מתכונו של רישום בפנקס הרישום 4 ₪
רישום שטר משכנתא על כלי השיט או מחיקתו 827 ₪
שטר משכנתא בסכום כולל של היתרות הבלתי מסולקות של שתי משכנתאות
או יותר, הנעשות בין הצדדים במעמד פדיונן
827 ₪
שטר העברת משכנתא או הסבתה לאחר/ים 827 ₪
שטר תיקון משכנתא 827 ₪
שטר הגדלת / שינוי משכנתא 827 ₪
בגין עין בפנקס הרישום 130 ₪