רשות הספנות והנמלים מפרסמת מאגר מהנדסים אזרחיים ימיים, הנדסאים וחברות שמאושרים ע"י רספ"ן כנותני שירותים בענף הנדסת כלי השיט בישראל.
  • מהנדס ימי
    מי שרשום כמהנדס אניות או כאדריכל ימי או כמהנדס מכונות ימי בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל לפי חוק המהנדסים והוא בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות כמהנדס ימי.
  • הנדסאים מורשים ע"י רספ"ן לביצוע פעילות, כל אחד על פי התמחות כמפורט במכתב ההסמכה.
  • הנדסאים המאושרים ע"י רספ"ן לבדיקת רעש בכלי שיט קטנים (סירות וספינות).

כל אדם הרואה עצמו מתאים להיכלל במאגר, יגיש לאגף הנדסה ותפעול נמלים ברשות הספנות והנמלים, רח' פל-ים 15 א', ת.ד. 806, חיפה 31007 את מסמכים המעידים על התאמתו. האישור להכלל ברשימה יקבע על פי תקנות הספנות (כלי שיט) (בנייה ורכישה של כלי שיט ומשכנתאות עליהם), התשס"ב 2002.