הדפסה
האגף הוא רשות לרישוי ורישום כלי שיט קטנים ולרישוי משיטים.
בתוך הגדרת כלי השייט הקטנים נכללים כל כלי השייט שאורכם עד ל-24 מטרים והמיועדים לשימושים מסחריים ולשימושים פרטיים ולהסעה של עד ל-15 מפליגים.
במסגרת ההסמכות למשיטים ,מסמיך האגף בדרגות משיטים החל מהסמכה להשטת אופנוע ים ועד הסמכה להשטת ספינות להפלגות בין לאומיות.
תחום כלי השייט הקטנים והמשיטים, הוא תחום חדש יחסית שנמצא בגידול משמעותי בהיקפי פעילותו עד כדי פי 2.5 בעשור האחרון.

בתחום רישוי כלי השייט, מטפל האגף כיום בכ-17000 כלי שייט, משלב האישורים הראשוניים לקראת יבוא, או אישורים הנדרשים לתיעוד תהליך הבניה, לרישומם בפנקס הרישום, לביצוע בדיקה ראשונית לקראת הוצאת רישיון שיט ובדיקה מחזורית שנתית או דו שנתית לכשירות השיט .האגף קובע את התנאים והגבלות להשטת לאותם כלי שייט.

בתחום רישוי המשיטים מטפל האגף כיום במעל ל-61,000 משיטים מוסמכים ובכ- 5000 משיטים חדשים שנמצאים בשלבי הסמכה שונים ומקיים כ- 14000 מבחנים בשנה.
האגף מיישם את תהליך ביצוע הסמכות המשיטים כפי שנקבע במסגרת וועדת סילבוס ובתקנות.
תהליך ההסמכה מבוצע במלואו ע"י האגף, משלב בקשת המועמדים, קליטתם ,כתיבה , ביצוע ובדיקת המבחנים העיוניים ,ביצוע מבחני הסמכה מעשיים ,אשורי ההסמכה והנפקת תעודות משיט למסיימים. בנוסף, למנהל אגף ניתנה הסמכות והאחריות המקצועית לקבוע את התנאים והגבלות לכלי שייט והמשיטים בתחומי בטיחות השייט ואת האחריות לבצע שינויים נדרשים ויישומם בתיקוני החקיקה.
בידי מנהל האגף יש את הסמכות לטיפול משמעתי במשיטים ,שפעלו בניגוד לתקנות בטיחות השייט או בניגוד להוראות אחרות.
מנהל האגף משמש כמנחה מקצועי למשטרת ישראל בנושאי אכיפת תקנות בטיחות השייט.

יעוד ומשימות האגף
 1. הסמכת ורישוי משיטים.
 2. רישוי כלי שייט קטנים.
 3. רישום כלי שייט קטנים.
 4. העברות בעלות לכלי שייט קטנים.
 5. בקרה על יבוא כלי שייט קטנים
 6. טיפול בהיתרים ליבוא כלי שייט
 7. רישום עיקולים ומשכון כלי שייט
 8. קביעת דרישות בטיחות לכלי שייט
 9. בדיקות ראשוניות ותקופתיות לכלי שייט קטנים.
 10. קביעת דרישות הסמכה למשיטים.
 11. כתיבת בחינות הסמכה למשיטים ובדיקתם.
 12. ביצוע מבחני הסמכה מעשיים למשיטים
 13. אכיפת הוראות ותקנות למשיטים וכלי שייט
 14. הוצאת הודעות למשיטים
 15. פיקוח איכות הסביבה לכלי שייט קטנים
 16. חקירת תאונות ימיות שמעורבים בהם כלי שייט קטנים
 17. טיפול משמעתי במשיטים
 18. תיקון תקנות בתחום כלי שייט ומשיטים
 19. פיקוח על בטיחות השיט בים הפתוח ובמעגנות
 20. גבית אגרות

טל'  04-8632227