הדפסה
תפקיד רשות תובלה ימית (רת"י) בשעת חירום לייעץ ולכוון את פעילות צי הסוחר הישראלי במלחמה ובשעת חירום בהתאם לדרישת הביטחון במשק.
מבנה
רת"י מתפקדת בתחומים ספנותיים ונמליים באמצעות מחלקות רספ"ן: כ"א ימי, הנדסה, פיקוח (טכני), כלכלית, משפטית, בטחון ומפקדה. רת"י מקושרת לחיל הים, לחברות הספנות, לסוכני האוניות, לנמלים, למל"ח ולפיקוד העורף.
משימות
לבצע מעקב על צי הסוחר הישראלי בעולם, לגבי מיקום, יעד ומטען כדי לתאם, לכוון ולפקח על הובלת מטענים חיוניים ואחרים, לארץ וממנה, באמצעות חברות הספנות או ישירות באמצעות צווים.
לייעץ למפקד חיל הים בכל הקשור להפעלת צי הסוחר במלחמה, בים ובנמלים.
לייעץ ולהמליץ לוועדה הבין משרדית בדבר שחרור כ"א מצה"ל עבור מפעלים חיוניים.
סמכויות חוקיות
רת"י הינו גוף הטרוגני ואינו מהווה סמכות סטטוטורית.
הרשויות המוסמכות להוציא צווים לגבי הספנות והנמלים הינם רספ"נ ומפקד חיל הים, שני גופים אלו מיוצגים ברשות לתובלה ימית.
חדר מצב - ברספ"נ קיים חדר מצב, שבזמן חירום או ע"פ החלטה מרכז מידע ודיווח ומתפקד כמרכז השליטה של רת"י. חדר המצב יאויש וינוהל בזמן חירום, או בזמן שיוחלט, במשמרות של 24 שעות ביממה,או עפ"י החלטה, בראשות רב חובל, או מישהו אחר שיוסמך, שברשותו כל אמצעי הקשר הנדרשים, כולל לווני ומפות אלקטרוניות וקשר כולל ממחשב, עם חברות הספנות, נמלי ישראל וועדת מל"ח עליונה.
נמלים
הרשות תפקח על תפקוד נמלי ישראל ותפעל בשעת חירום, או בעת הכרזה, ע"פ הנחיות רע''ת ומ"ע (ועדת מל"ח עליונה). תפקח על ניהול אופטימאלי של פעילות הנמלים, באמצעות המשאבים הקיימים, לנוכח אפשרות של פעילות תוך היווצרות נזקי מלחמה או אסונות. ומ"ע תקבע קדימויות ועדיפויות, באמצעות רספ"נ, בביצוע העבודות השונות בנמלים, ע"פ אמות המידה לשעת חירום ולאחר התייעצות עם פקע"ר, במקביל תייעץ לומ"ע ורת"ע בנושא זה.

טל'  04-8632145, 04-8632072